ضمن تشکر از خرید شما لطفا فرم مقابل را برای احراز خدمات پس از فروش دستگاه تکمیل نمایید و اطلاعات درخواستی را مبتنی برای موارد مندرج در فاکتور صادر شده در هنگام خرید تکمیل بفرمایید  تا در صورت معیوب شدن دستگاه خریداری شده با استناد به مدارک ثبت شده در سامانه از طرف شرکت قابل سرویس دهی به شما دندانپزشک عزیز باشیم.

فرم ثبت گارانتی